معافیت سالانه و نرخ مالیات حقوق سال 1398

معافیت سالانه و نرخ مالیات حقوق سال 1398

معافیت سالانه و نرخ مالیات حقوق سال 1398

شماره: 200/98/4
تاریخ: 1398/01/24

با توجه به مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر می گردد:

1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن، در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (330/000/000) ریال تعیین گردیده است.

2- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35%) می باشد.

3- حقوق اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (5) «قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 » با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1398 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

4- براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوطه به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی: « از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر می گردد.» با توجه به اینکه در بند «الف» تبصره 6 مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ 10 درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ 1/155/000/000 ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد 20%،25%و 35%) مشمول مالیات خواهد بود.

خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضاء هیأت علمی اعمال می گردد، در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد معافیت مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضاء هیأت علمی نیز خواهد بود.

5- باتوجه به استثنای احکام تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره 6 یاد شده، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/04/27( اعم از نرخ) مطابق مقررات تبصره های فوق، در سال 1398 کماکان لازم الاجراء می باشد.

6- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 فوق الذکر، به شرح جدول ذیل می باشد.

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق:
تا 330.000.000 ریال معاف
از 330.000.001 ریال تا 825.000.000 ریال نسبت به مازاد 330.000.000 ریال 10 درصد
از 825.000.001 ریال تا 1.155.000.000 ریال نسبت به مازاد 825.000.000 ریال 15 درصد
از 1.155.000.001 ریال تا 1.650.000.000 ریال نسبت به مازاد 1.155.000.000 ریال 20 درصد
از 1.650.000.001 ریال تا 2.310.000.000 ریال نسبت به مازاد 1.650.000.000 ریال 25 درصد
نسبت به مازاد 2.310.000.000 ریال 35 درصد


محمد قاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

سایر مطالب مرتبط

 

‌بازگشت به بالا