ارسال مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

ارسال مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

ارسال مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

بخشنامه
شماره: ۲۳۰/۹۸/۲۷

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ارسال مصوبه ۲۵۰۷۱ هیات وزیران در خصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا


ضمن ارسال تصویب نامه شماره ۲۵۰۷۱/ت ۵۴۹۹۱ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا، مواد ۲ و ۱۰ آیین نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد.

«ماده ۲-صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.

ماده ۱۰-در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره-فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب‌دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

سایر مطالب مرتبط

 

‌بازگشت به بالا