فیلدهای جستجو

  • فصل ۱ در ورشکستگی به تقصیر
  • فصل ۲ در ورشکستگی به تقلب
  • ‌فصل ۳ در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
  • ‌فصل ۴ در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب