مشاور مالیاتی و حسابداری فردان حساب یار - اخبار مالیاتی

نمایندگان مجلس به سازمان امور مالیاتی مجوز دادند، برای گروه هایی از مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده، ضریب ارزش افزوده را اعمال کنند.