بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۷/۸۲

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

 

ابلاغ صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر

 

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر صادر و به تنفیذ مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم