بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۷/۵۳

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

 

ارسال دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در لزوم عدم ارتباط هزینه های قابل قبول با وصول مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م

 

به پیوست دادنامه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۳۷۷۲۳/۴۱۲۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۲ موضوع بخشنامه شماره ۴۴۴۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۷ جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم