بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۷/۱۷

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

 

ابلاغ صورتجلسه شماره ۴۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی

 

به پیوست صورتجلسه شماره ۴۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی که در اجرای بند (۲) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

 

ابهامات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی

ابهامات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی

ابهامات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی