بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۶/۱۴۷

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

 

تاییدیه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰/۹۶/۱۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به ۳۹ مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به ۹ مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۳۰۵۱۵/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم