بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۴۹

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

 

اصلاح بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ موضوع تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (۲) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:

۲- در مواردی که مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور