بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۳۷

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

 

ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی

 

به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

در ضمن با عنایت به ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، متن زیر به عنوان جزء (۴) بند الف بخشنامه شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ و همچنین به بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به عنوان اشخاص مجاز جهت شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اضافه می شود.

«مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی»

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور