بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۲۵

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

 

ارسال تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت ۵۳۲۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیأت محترم وزیران درخصوص تسری حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرداد استخراج و فروش منعقد شده باشد

 

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت ۵۳۲۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیأت محترم وزیران درخصوص تسری حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور