بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۲۲

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

 

ابلاغ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

 

به پیوست مصوبه شماره ۵۸۶۸۳/ت ۵۴۵۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ هیأت محترم وزیران در خصوص فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دانلود فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم