جهت تشکیل پرونده مالیات ارزش افزوده اشخاص حقیقی چه مدارکی همراه داشته باشیم؟

 

  1. رونوشت جواز کسب
  2. رونوشت آخرین قبض تلفن محل فعالیت
  3. رونوشت وکالت نامه نماینده قانونی (درصورت مراجعه وکیل )
  4. برگ تایید ثبت نام اینترنتی ارزش افزوده
  5. رونوشت کارت ملی و شناسنامه
  6. رونوشت آخرین برگ تشخیص یا قطعی یا اظهارنامه مالیات عملکرد