جهت تشکیل پرونده مالیات ارزش افزوده اشخاص حقوقی چه مدارکی همراه داشته باشیم؟

 

  1. رونوشت آگهی ثبت روزنامه رسمی
  2. رونوشت آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
  3. رونوشت اساسنامه
  4. رونوشت آخرین قبض تلفن محل فعالیت
  5. رونوشت وکالت نامه نماینده قانونی (درصورت مراجعه وکیل )
  6. برگ تایید ثبت نام اینترنتی ارزش افزوده مهمور به مهر شرکت
  7. رونوشت کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
  8. رونوشت آخرین برگ تشخیص یا قطعی یا اظهارنامه مالیات عملکرد