ماده ۴۶۱ – مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.

 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)