ماده ۴۵۴ – مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌ موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد.

عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی العمومی ابتدایی محل تسلیم می‌نماید.

 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)