ماده ۴۵۲ – مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نخستین به دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.

 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)