ماده ۴۳۲ – محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

 

 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)