ماده ۴۳۰ – شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

 

 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)