ماده ۴۲۸ – عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

 

 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)