ماده ۴۲۲ – هر گاه تاجر ورشکسته فته‌ طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته‌ طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)