آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.