بخشنامه

شماره: ۲۶۰/۹۷/۴۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

 

استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفا با واریز به حساب مودی

 

در اجرای بند (۴) مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ تحول نظام مالیاتی کشور مبنی بر« مبالغ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صرفا با اخذ اطلاعات حساب بانکی مودیان مالیاتی به حساب ایشان واریز و از هرگونه صدور چک در وجه مودیان به عنوان پرداخت خودداری گردد.» مقرر می گردد:

ادارات کل امور مالیاتی می بایست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را با رعایت مقررات موضوعه و صرفا از طریق اخذ شماره حساب بانکی مودی و واریز به حساب مزبور انجام دهند و از تحویل چک استرداد به مودی خودداری نمایند.

 

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده