بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۷/۸۳

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

 

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ مبنی بر ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم

 

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ مبنی بر ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی موضوع بند ز ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم