برچسب های مرتبط

 • 14 آگوست 2021
 • جدول ارزش اجاری سال ۱۳۹۸ مطابق با ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم : درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از
 • 19 آگوست 2017
 • ارائه اظهارنامه مالیات درآمد املاک به چه صورت است ؟   مطابق ماده ۸۰ ق.م.م : اشخاص مشمول مالیات درآمد املاک موظف اند اظهارنامه خود را طبق نمونه اعلامی سازمان مالیاتی تنظیم نمایند. مهلت ارائه اظهارنامه ها به این شرح است : اظهارنامه مالیات حق واگذاری
 • 19 آگوست 2017
 • معافیت ماده ۵۷ مالیات اجاره چیست ؟   مطابق ماده ۵۷ ق.م.م : هرگاه مالک شخص حقیقی باشد و جز درآمد اجاره هیچگونه درامد دیگری نداشته باشد به اندازه یک معافیت حقوق (ماده ۸۴) از درآمد مشمول مالیات اجاره اش کم می شود. مالک جهت استفاده از این معافیت باید در
 • 19 آگوست 2017
 • معافیت ماده ۵۵ مالیات اجاره چیست ؟   مطابق ماده ۵۵ ق.م.م : هرگاه شخصی ملک مسکونی خود را اجاره دهد و خود ملک دیگری را برای سکونت (نه کار تجاری) اجاره کند در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره وی، مبلغ اجاره ای که طبق سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد از کل درآمد
 • 19 آگوست 2017
 • مالیات املاک مسکونی خالی چگونه محاسبه میشود ؟   مطابق ماده ۵۴ مکرر ق.م.م : واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیشتر از صدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات به شرح زیر هستند : سال دوم : معادل یک دوم مالیات اجاره یک سال طبق
 • 19 آگوست 2017
 • مبنای محاسبه درآمد اجاره چیست ؟   مطابق ماده ۵۴ ق.م.م : پیش فرض این است که درآمد اجاره بر اساس قرارداد اجاره ارائه شده مودی ( چه رسمی و چه عادی ) محاسبه می شود مگر در یکی از حالات زیر : قرارداد اجاره وجود نداشته
 • 19 آگوست 2017
 • درآمد مشمول مالیات مالیات اجاره چگونه محاسبه میشود ؟   مطابق ماده ۵۳ ق.م.م : درآمد مشمول مالیات در مالیات اجاره، ۷۵ درصد از کل اجاره دریافتی می باشد .   نکته ۱ : درآمد مشمول مالیات در مالیات اجاره املاک وقفی نیز به همین روش محاسبه میشود.