طراحی ساختار و اجرای سیستم حسابداری

طراحی ساختار و اجرای سیستم حسابداری

طراحی ساختار و اجرای سیستم حسابداری

طراحی ساختار و اجرای سیستم حسابداری

موسسه فردان حساب یار خدمات کاملی در زمینه استقرار سیستم های جامع مالی متناسب با مختصات مشتری منطبق با اصول حسابداری و حسابرسی، قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی طراحی مینماید.
این خدمت شامل استقرار كنترلهای داخلی مالی اساسی مورد نیاز، كنترلهای انضباطی مالی مدیریتی حاکم بر ساختارهای شرکت برای محافظت و نگهداری دارایی ها و اسناد و مدارک، تقسیم وظایف, سرپرستی و نظارت موثر مدیریت ، ثبت صحیح و به موقع رویدادهای مالی مستند به مدارک مربوط در سیستم های نرم افزاری حسابداری و استخراج گزارشات لازم و مورد نیاز مدیریت و گزارشگری برون سازمانی به نهادهای قانونی مانند سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی، بانکها و ... خواهد بود.

7 مرحله طراحی ساختار و اجرای سیستم حسابداری به شرح ذیل انجام میگیرد:
1- شناسایی کامل فعالیت شرکت کارفرما از لحاظ صنعت و زمینه فعالیت، نوع کار، ویژگیهای اختصاصی، ساختار مدیریتی روشهای انجام امور و ساختارهای مالی فعلی
2- تجزیه و تحلیل و ارزشیابی ساختار مالی فعلی و تعیین مزایا و معایب روش کار فعلی
3- طراحی ساختار مناسب مالی شرکت و ارتباطات الزامی با سایر بخش ها
4- پیشنهاد طرح به مدیریت شرکت و تعیین ساختار نهایی با در نظر گرفتن نیازها و درخواست های مدیریت
5- پیاده سازی ساختار مالی تصویب شده شامل تهیه و استقرار سخت افزارها و نرم افزارهای انتخاب شده، آموزش کارکنان و انتقال و تبدیل داده های سیستم قبلی به سیستم جدید
6- کنترل و وارسی دوره ای ساختار اجرا شده و ارزیابی نتایج عملکرد سیستم جدید
7- بهبود مستمر ساختار مالی با کسب بازخورد و نظرات مدیریت

در ساختار مالی تدوین شده الزامات مورد نیاز شرکت در جهت مستند سازی و بایگانی منظم و هدفمند به شرح ذیل طراحی و تهیه میگردد:

الف) فرم های مالی و اداری:
• فرم های تنخواه گردان
• فرم های دستور پرداخت
• فرم های حواله انبار و رسید انبار

ب) آئین نامه های مالی :
• آئین نامه هزینه های جاری و سرمایه ای
• آئین نامه تنخواه گردان ها
• آئین نامه دریافت و پرداخت ها
• آئین نامه محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

پ) آئین نامه های اداری :
• آئین نامه های استخدامی و گروه بندی كاركنان
• آئین نامه های ماموریت كاركنان
• آئین نامه رفاهی
• آئین نامه پرداخت وام به كاركنان

نظم مالی شرکت خود را به ما بسپارید

‌بازگشت به بالا