88398575 - 88398528

کارگاه آموزشی قوانین مالیاتی شرکتها آبان 98
گپ و گفت 145 اتاق بازرگانی ایران و عراق
کارگاه آموزشی معاملات فصلی مهر 98
گپ و گفت 134 بانک انصار
کارگاه آموزشی مالیات هنرمندان
گپ و گفت 129 بیمه سامان
گپ و گفت 117 مرکز رشد جهاد دانشگاهی
گپ و گفت 115 خانه نوآوری
گپ و گفت 114 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی