کارگاه آموزشی مالیات هنرمندان
کارگاه آموزشی فردان با عنوان مالیات هنرمندان در جمع هنرمندان انجمن فرهنگی هنری تصویرگران در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.