نرخ صفر مالیاتی

0

با سلام
نرخ صفر مالیاتی چیست و با معافیت مالیاتی چه تفاوتی دارد ؟
استارتاپ ها مشمول کدام میشوند ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

نرخ صفر مالیاتی از ابتدای عملکرد سال 1395 به قانون اضافه شده است به این معنی که کلیه روالهای محاسبه مالیات انجام میشود و در پایان درآمد مشمول مالیات ضرب در نرخ و ضریب صفر درصد میشود و در نتیجه مالیات صفر محاسبه خواهد شد.

شرط ارائه نرخ صفر مالیاتی انجام کلیه وظائف قانونی مالیاتی است.

استارتاپ ها به صرف استارتاپ بودن معافیت یا نرخ صفر مالیاتی ندارند و در صورت داشتن سایر شرایط ذکر شده در قانون از مشوق ها مثل سایر شرکتها استفاده میکنند.

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل