مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی سال 99

0

مهلت پرداخت اصل مالیات و بخشودگی جرائم طبق بخشنامه سازمان مالیاتی تا چه تاریخی است ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

بخشودگی جرائم آخرین بخشنامه سازمان مالیاتی تا پایان سال 1399 مهلت انجام دارد.

 

فردان مشاور شما

نوامبر 25, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل