حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟

اشتراک : پاسخ به حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟

سلام

با توجه به عدم وجود رابطه استخدامی در زمان دریافت بیمه بیکاری، حق اولاد با همان عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی به شما تعلق نمی‌گیرد. 

 

فردان مشاور شما