حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟

اشتراک : حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟
سلام آیا حق عائله مندی در زمان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود ؟ به چه میزان است ؟