88398575 - 88398528

  • فصل 1 کلیات و تعاریف ماده 1 تا 11
  • فصل 2 معافیت ها ماده 12 و 13
  • فصل 3 ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات ماده 14 تا 17
  • فصل 4 وظایف و تکالیف مودیان ماده 18 تا 23
  • فصل 5 سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن ماده 24 تا 33
  • فصل 6 سایر مقررات ماده 34 تا 37
  • فصل 7 عوارض کالاها و خدمات ماده 38 تا 40
  • فصل 8 حقوق ورودی ماده 41
  • فصل 9 سایر مالیات ها و عوارض خاص ماده 42 تا 53