88398575 - 88398528

  • فصل 1 معافیت ها ماده 132 تا 146
  • فصل 2 هزینه های قابل قبول و استهلاک ماده 147 تا 151
  • فصل 3 قرائن و ضرائب مالیاتی ماده 152 تا 154
  • فصل 4 مقررات عمومی ماده 155 تا 176
  • فصل 5 وظایف مودیان ماده 177 تا 181
  • فصل 6 وظایف اشخاص ثالث ماده 182 تا 188
  • فصل 7 تشویقات و جرایم مالیاتی ماده 189 تا 202
  • فصل 8 ابلاغ ماده 203 تا 209
  • فصل 9 وصول مالیات ماده 210 تا 218