فیلدهای جستجو

۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۷۵ ، ۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۲۸

هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۰ پاسخگوی شما هستیم

  • فصل ۱ : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
  • فصل ۲ : ترتیب رسیدگی
  • فصل ۳ : مرجع حل اختلاف مالیاتی
  • فصل ۴ : شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
  • فصل ۵ : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
  • فصل ۶ : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن