فیلدهای جستجو

۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۷۵ ، ۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۲۸

هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۰ پاسخگوی شما هستیم

 • ‌فصل ۱ در کلیات
 • ‌فصل ۱۰ در دعوی استرداد
 • ‌فصل ۱۱ در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
 • فصل ۲ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
 • ‌فصل ۳ در تعیین عضو ناظر
 • ‌فصل ۴ در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
 • ‌فصل ۵ در مدیر تصفیه
 • ‌فصل ۶ در وظایف مدیر تصفیه
 • فصل ۷ در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
 • ‌فصل ۸ در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
 • ‌فصل ۹ ‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول