استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره‌ ۱ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای مالی

استاندارد حسابداری شماره ۱۰ حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌

استاندارد حسابداری شماره ۱۱ داراییهای ثابت مشهود

استاندارد حسابداری شماره ۱۲ افشای اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد حسابداری شماره ۱۳ حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌

استاندارد حسابداری شماره ۱۴ نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌

استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه‌گذاریها

استاندارد حسابداری شماره ۱۶ آثار تغییر در نرخ ارز

استاندارد حسابداری شماره ۱۷ داراییهای نامشهود

استاندارد حسابداری شماره ۱۹ ترکیبهای تجاری

استاندارد حسابداری شماره ۲ صورت جریان وجوه نقد

استاندارد حسابداری شماره ۲۰ سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته