بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۸/۲۷

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

 

ارسال مصوبه ۲۵۰۷۱ هیات وزیران در خصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

 

ضمن ارسال تصویب نامه  شماره ۲۵۰۷۱/ت ۵۴۹۹۱ ه مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا، مواد ۲ و ۱۰ آیین نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد.

«ماده ۲-صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.

ماده ۱۰-در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره-فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب‌دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

دانلود آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

شماره بخشنامه مالیاتی : 230/98/27
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1398/03/27
موضوع بخشنامه مالیاتی : ارسال مصوبه 25071 هیات وزیران در خصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا