بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۷/۱۴۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

 

مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی

قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور

 

 

به پیوست دستورالعمل شماره ۱۸۹۷۶۴/۱۸۳۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۹۷/ت ۵۴۲۷۷ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ تدوین و به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی ودارایی و راه و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

شماره بخشنامه مالیاتی : 141/97/230
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1397/10/15
موضوع بخشنامه مالیاتی : مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور