بخشنامه

 

 

شماره: ۲۰۰/۹۶/۸۵

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

 

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۴۳۵-۴۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۴۰۸۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰

 

 

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۸۳/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ معاونت مالیاتهای مستقیم در خصوص شرایط و ترتیبات قانونی مطالبه جرایم دوران تقسیط بدهی با توجه به مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد. ۴۲-۳۰/۵

 

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور