بخشنامه

 

شماره: ۲۰۰/۹۶/۵۵

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

 

 

دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

 

 

در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۴۱۶/۵۰۱۹۳ مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۰۸، به پیوست تصویر دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی  به شماره ۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دانلود پیوست