بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۶/۳۹

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

 

 

تسری مدت اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۴ /ص مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ موضوع صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال ۱۳۹۶

 

 

با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی; تولید-اشتغال و پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۱۴/ص مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، بدینوسیله مفاد بخشنامه یادشده درخصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای سال ۱۳۹۶ نیز تنفیذ می­گردد. ۱۹-۷/۳

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور