بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۶/۱۳۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

 

اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم

 

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح­شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر می­دارد:

نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرارگرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا درخصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( ۵۰۰۰۰۰۰۰) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می­گردد، قابل تسری نخواهدبود. ۷۱-۱۴/۹  

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور