آیین نامه

شماره: ۲۰۰/۹۵/۸۰

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

 

ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده اصلاحی ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

 

دستورالعمل مربوط به پیوست آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده اصلاحی ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است به همراه دستورالعمل مربوط، جهت اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می گردد./۲۰/۱۰

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور