بخشنامه

شماره: ۱۳۹/۹۷/۲۰۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

 

 اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 

 

پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۷/۷۹/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ درخصوص ابلاغ مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی هماهنگی اقتصادی راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود، مواردی را با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه متذکر می شود:

شرکتهایی که تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر( ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند(ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود.

بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکتها به ترتیب فوق عمل نموده  و حائز شرایط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذکر باشند مالیات سود تقسیم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها می باشد.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره بخشنامه مالیاتی : 200/97/139
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1397/10/12
موضوع بخشنامه مالیاتی : اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ 1397/۰۴/26 شورای عالی هماهنگی اقتصادی