ورثه جهت استفاده، انتقال یا ثبت اموال متوفی قبل از مراجعه به این اشخاص نیاز به دریافت گواهی مالیات بر ارث دارند :

مطابق ماده ۳۴ ق.م.م

۱- بانک های دارنده حساب های بانکی متوفی

۲- ادارات ثبت اسناد و املاک هنگام ثبت انتقال اموال به نام وراث

۳- دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت انتقال اموال به نام وراث

۴- شرکتهایی که متوفی در آن سهام دارد.

۵- شرکت های کارگذاری و صندوق های سرمایه گذاری

۶- صندوق های دادگستری

نکته ۱ : سازمان امور مالیاتی میتواند بانکها را ملزم نماید از حساب بانکی متوفی مالیات بر ارث را کسر و باقیمانده را به ورثه پرداخت نماید.