وظیفه قانونی مالیاتی در هنگام وصیت یا وقف یا نذر چیست ؟
 

مطابق ماده ۳۹ ق.م.م :

در مورد وقف، متولی (کسی اکه انجام وقف به او سپرده شده است )،

در مورد حبس و نذر، حبس و نذر‌کننده (کسی که ادای نذر به او سپرده شده است )،

در مورد وصیت، وصی ( کسی که متوفی او را مامور اجرای وصیت کرده است )،

مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت وصیت کننده،

اظهارنامه ای شامل جزئیات اموال ارائه نمایند و مالیات آن را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ( شش ماه پس از وقوع عقد یا فوت ) پرداخت کنند.