وظایف ورثه پس از فوت متوفی چیست ؟

مطابق ماده ۲۶ ق.م.م

وراث متوفی موظفند ظرف یک سال از تاریخ فوت اظهارنامه مالیات بر ارث و مدارک ذیل را به واحد مالیاتی محل سکونت متوفی ارائه نمایند :

  • کلیه اسناد مالکیت اموال متعلق به متوفی
  • کلیه اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی
  • وصیت نامه متوفی
  • گواهی فوت
  • وکالتنامه یا قیم نامه در صورت مراجعه وکیل یا قیم
  • گواهی انحصار وراثت *

نکته ۱ : در اظهارنامه مالیات بر ارث ارزش روز زمان فوت همه اقلام ماترک باید ذکر شود

نکته ۲ : در صورتی که بدهی متوفی دارای اسناد قانونی باشد و به تایید اداره مالیاتی برسد از ماترک کم میشود.

نکته ۳ : در صورتی که تمام یا قسمتی از اقلام ماترک مشمول مالیات نباشد اداره مالیاتی ملزم به صدور گواهی بلامانع بودن انتقال آن میباشد.

نکته ۴ : به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی میباشد.

نکته ۵ : به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ عدم ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث مشمول جریمه نمیباشد.