وصیت متوفی چه اثری بر مالیات بر ارث دارد ؟

مطابق ماده ۳۸ ق.م.م :

با وصیت متوفی در صورت :

انتقال اموال به ورثه : محاسبه مالیات ارث طبق مقررات فصل مالیات ارث

انتقال اموال به غیر ورثه : محاسبه مالیات ارث طبق مقررات فصل مالیات درآمد اتفاقی

انتقال منافع اموال به اشخاص (ورثه یا غیرورثه) : نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد محاسبه خواهد شد.

نکته ۱ : منافع اموال مانند وصیت در مورد دریافت اجاره ماهانه یک ملک.