نرخ مالیات بر ارث اموال مختلف چقدر است ؟

مطابق ماده ۱۷ ق.م.م

نرخ مالیات بر ارث نسبت به اموال باقی مانده از متوفی به شرح زیر است :

  • موجودی های بانکی : ۳ درصد  مبلغ
  • سود سهام : ۳ درصد  مبلغ
  • ارزش سهام : ۶ درصد ارزش سهام
  • حق الامتیاز: ۱۰ درصد ارزش روز
  • انواع وسیله نقیله : ۲ درصد ارزش اعلامی سازمان مالیاتی
  • املاک : ۵ درصد ارزش معاملاتی
  • سرقفلی : ۳ درصد   ارزش روز
  • سایر اموال :    ۱۰ درصد   ارزش روز
  • اموال خارج ازکشور: ۱۰ درصد ارزش روز

نکته ۱ : در کلیه موارد فوق ارزش در زمان انتقال به وراث در نظر گرفته میشود

نکته ۲ : اگر متوفی دارای اموالی در خارج از کشور باشد، مالیات بر ارث پرداختی در آن کشور از ارزش اموال کم میشود.

نکته ۳ : متن این ماده صرفا در مورد متوفیان با تاریخ فوت پس از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ اجرا میشود. برای متوفیان قبل از آن تاریخ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه ملاک عمل است.

نکته ۴ : کلیه این نرخ ها مربوط به وراث طبقه اول است، نرخ جهت وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب ۲ و ۴ برابر میشود.

نکته ۵ : درصورتی که متوفی و وراث تبعه خارجی باشند نرخ طبقه اول استفاده میشود.

نکته ۶ : در صورت انتقال سهام، وسائل نقلیه و املاک و سرقفلی توسط وراث ، به جز مالیات بر ارث مالیات مربوط به انتقال این اموال طبق قانون مربوطه محاسبه میگردد.

نکته ۷ : موجودی های نقدی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سیستم بانکی به نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.